Protection of Conscience Project
Protection of Conscience Project
www.consciencelaws.org
Service, not Servitude

Service, not Servitude

Re: België: verplichte verwijzing voor euthanasie


Wet betreffende de rechten van de patiënt  (België)

Engels  |  Nederlands


ORIGINEEL

ENGELS VERTALING

Wet betreffende de rechten van de patiënt
Law regarding the rights of the patient
HOOFDSTUK II. - Definities en toepassingsgebied
CHAPTER II.

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder :

Art. 2. For the purposes of this Act, the following definitions shall apply:

1° patiënt : de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek;

1° patient: the natural person for whom healthcare is provided, whether or not at their own request;

2° gezondheidszorg : diensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van een patiënt of om de patiënt bij het sterven te begeleiden;

2° healthcare: services provided by a professional practitioner with the aim of fostering, assessing, preserving, restoring or improving the state of health of a patient or of attending to the patient when dying;

Art. 3. § 1. Deze wet is van toepassing op privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsverhoudingen inzake gezondheidszorg verstrekt door een beroepsbeoefenaar aan een patiënt.

Art. 3. 1. This Act shall apply to legal conduct in private and public law with regard to healthcare provided to a patient by a professional practitioner.

Art. 4. In de mate waarin de patiënt hieraan zijn medewerking verleent, leeft de beroepsbeoefenaar de bepalingen van deze wet na binnen de perken van de hem door of krachtens de wet toegewezen bevoegdheden. In het belang van de patiënt pleegt hij desgevallend multidisciplinair overleg

Art. 4. Insofar as the patient lends his cooperation to such, the professional practitioner shall observe the provisions of this Act within the limitations of the rights assigned him by or pursuant to the Act. He shall engage in multi-disciplinary consultations where appropriate in the interests of the patient.

HOOFDSTUK III. - Rechten van de patiënt
CHAPTER III. - Rights of the patient

Art. 5. De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften.

Art. 5. The patient shall have the right to the provision of a quality service by the professional practitioner, in accordance with his needs and with respect for his human dignity and self-determination, without any discrimination on any grounds whatsoever.

Art. 6. De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wet.

Art. 6. The patient shall have the right to the freedom of choosing the assigned professional practitioner and of changing such choice, subject in both cases to the limitations set out in the Act.

Art. 7. § 1. De patiënt heeft tegenover de beroepsbeoefenaar recht op alle hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan.

Art. 7. 1. The patient shall have the right to obtain from the professional practitioner all information concerning himself that is necessary to gain an insight into his own state of health and how it is expected to evolve.

Art. 8. § 1. De patiënt heeft het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar.

Art. 8. 1. The patient shall have the right to exercise his informed, prior and free consent in any intervention by the professional practitioner.

Deze toestemming wordt uitdrukkelijk gegeven behalve wanneer de beroepsbeoefenaar, na de patiënt voldoende te hebben geïnformeerd, uit de gedragingen van de patiënt redelijkerwijze diens toestemming kan afleiden.

This consent shall be given expressly, excepting if the professional practitioner, after having informed the patient sufficiently, can reasonably interpret the patient's conduct as indicating their consent.

Op verzoek van de patiënt of van de beroepsbeoefenaar en met de instemming van de beroepsbeoefenaar of van de patiënt, wordt de toestemming schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het patiëntendossier.

On request of either the patient or the professional practitioner and with the assent of either the professional practitioner or the patient, the consent shall be confirmed in writing and included in the patient dossier.

§ 2. De inlichtingen die aan de patiënt verstrekt worden, met het oog op het verlenen van diens toestemming bedoeld in § 1, hebben betrekking op het doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico's verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen. Ze betreffen bovendien de mogelijke gevolgen ingeval van weigering of intrekking van de toestemming, en andere door de patiënt of de beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkingen, desgevallend met inbegrip van de wettelijke bepalingen die met betrekking tot een tussenkomst dienen te worden nageleefd.

2. The information provided to the patient with the aim of obtaining their consent as intended under 1, shall concern the purpose, the nature, the degree of urgency, the duration, the frequency, the contra-indications, adverse reactions and risks for the patient in connection with the intervention, the aftercare, the possible alternatives and the financial consequences. Moreover, they shall concern the possible consequences in the event that consent is withheld or withdrawn and other clarifications that the patient or the professional practitioner consider relevant, including, where appropriate, the provisions of the Act that are to be observed in respect of an intervention.

HOOFDSTUK VI. - Wijzigende- en slotbepalingen
CHAPTER VI.

Art. 17novies. Ieder ziekenhuis leeft, binnen zijn wettelijke mogelijkheden, de bepalingen na van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt wat betreft de medische, verpleegkundige en andere gezondheidszorgberoepsmatige aspecten in zijn rechtsverhoudingen jegens de patiënt. Bovendien waakt ieder ziekenhuis erover dat ook de beroepsbeoefenaars die er niet op basis van een arbeidsovereenkomst of een statutaire benoeming werkzaam zijn, de rechten van de patiënt eerbiedigen.

Art. 17h Within their statutory capabilities, all hospitals shall observe the provisions of the Act of 22nd August concerning the rights of the patient in respect of medical, nursing and other professional healthcare-related aspects in their legal conduct vis-à-vis their patients. Furthermore, all hospitals shall also monitor the professional practitioners who are not engaged on the basis of a contract of employment or a statutory appointment, to ensure that the rights of the patient are respected.