Protection of Conscience Project
Protection of Conscience Project
www.consciencelaws.org
Service, not Servitude

Service, not Servitude

Brothers of Charity: Vision of Euthanasia Adjusted

Catholic order in Belgium approves euthanasia in their hospitals

English translation

24 April, 2017


Original Text

 

Caution: machine assisted translation

Visie euthanasie bijgestuurd
 
Vision of euthanasia adjusted
24 April, 2017
 
24 April, 2017

De groep Broeders van Liefde in België keurde een gewijzigde visie op euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie goed.

01

The Brothers of Charity group in Belgium approved a changed vision of euthanasia in psychiatric illness in a non-terminal situation.

In onze voorzieningen gaan we met de grootste behoedzaamheid om met vragen van patiënten naar euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie.

02

In our facilities, we exercise the greatest caution in dealing with questions about euthanasia from patients with psychological conditions in a non-terminal situation.

We nemen het ondraaglijk en uitzichtloos lijden en het verzoek tot euthanasie van patiënten ernstig.

03

We take the unbearable and futile suffering of patients and their request for euthanasia seriously.

Anderzijds willen we het leven beschermen en waarborgen dat euthanasie enkel wordt uitgevoerd indien er geen enkele mogelijkheid meer is om een redelijk behandelperspectief aan de patiënt te bieden.

04

On the other hand, we want to protect life and ensure that euthanasia is performed only if, from the perspective of the patient, there is no more possibility of providing a reasonable treatment.

Om dat te realiseren, starten we een tweetrajectenbegeleiding op.

05

To achieve that, we start a two-step guidance.

Enerzijds verhelderen we de euthanasievraag en toetsen we de vraag aan de voorwaarden van de euthanasiewet.

06

On the one hand, we clarify the euthanasia question and we consider the requirements of the euthanasia law.

Tegelijk zoeken we samen  met de patiënt naar mogelijkheden van behandeling, herstel, levensondersteunende zorg en zinbeleving.

07

At the same time, we seek, together with the patient, possibilities for treatment, recovery, life support and sense of meaning.

Onze zorgverleners kunnen deze twee trajecten zelf opnemen, maar ze kunnen ook volop gaan voor het traject van het levensperspectief en een beroep doen op een (leif-)arts buiten de voorziening voor het traject van het euthanasieverzoek.

08

Our caregivers can follow these two pathways themselves, but they can also take the path of the life perspective and rely on a LEIF physician outside the facility for the euthanasia pathway.

De verbinding tussen beide trajecten maken we door te werken met zorgvuldigheidsvereisten.

09

The connection between both paths enables us to work with due diligence requirements.

Die vereisten specificeren en concretiseren de voorwaarden in de euthanasiewet (bijvoorbeeld: Is de patiënt wilsbekwaam tijdens het verzoek naar euthanasie?

10

These requirements specify and concretize the conditions for euthanasia (for example: Is the patient willing to apply for euthanasia?

Is de medische toestand uitzichtloos?

11

Is the medical condition futile?

Is er geen redelijk andere oplossing?)

12

Is there no reasonable alternative solution?)

In de toekomst zal een evaluatiecommissie met mensen van binnen en buiten de voorziening toetsen of de beslissing van de arts aan deze zorgvuldigheidsvereisten beantwoord.

13

In the future, an evaluation committee with people from within and outside of the facility will review whether the doctor's decision conforms to these precautions.

In onze voorzieningen respecteren we de vrijheid van artsen om al dan niet euthanasie uit te voeren en de vrijheid van andere zorgverleners om er al dan niet aan mee te werken.

14

In our facilities, we respect the freedom of doctors to perform euthanasia or not, and the freedom of other healthcare providers to work with them or not.

Die vrijheid is ook wettelijk gewaarborgd. Indien overwogen wordt om euthanasie in de voorziening uit te voeren, is er nog een bijkomende aandachtspunt specifiek voor een residentiële context.

15

That freedom is also guaranteed by law. If consideration is given to carrying out euthanasia the facility, there is an additional concern specific to a residential context.

In dat geval moeten immers alle inspanningen geleverd worden om zoveel mogelijk een traumatiserend effect op de medepatiënten te voorkomen.

16

In that case, all efforts must be made to prevent as much as possible a traumatizing effect on other patients.

De volledige visietekst kan je hier lezen.

 

The full mission statement can be read here.