Protection of Conscience Project
Protection of Conscience Project
www.consciencelaws.org
Service, not Servitude

Service, not Servitude

Swedish Parliamentary Debate: Freedom of conscience in health care (11 May, 2011)

Relevant Background Documents

Foreign Affairs Committee Report 2010/11:UU12

Council of Europe

Sean Murphy*

Introduction

This report from the Foreign Affairs Committee of the Swedish Parliament became the subject of a parliamentary debate in May, 2011. That part of the report about PACE Resolution 1763 (2010) relevant to freedom of conscience for health care workers is reproduced here.

The Foreign Affairs Committee recommended that Parliament formally advise the Government that it "is critical of the content of Resolution 1763 (2010) and considers that the delegation should work to bring about a change in the nature of this resolution."

The report included two "reservations" - dissenting recommendations.

Hans Linde of the Left Party asked Parliament to set aside the Committee recommendation and instead adopt his motion attacking freedom of conscience. He called for the abrogation of Resolution 1763.

Julia Kronlid, respresenting the Sweden Democrats, asked Parliament to reject Linde's motion and affirm Resolution 1763.

Swedish

English

Original Text (html) | (pdf)

(Caution: machine assisted translation)

Betänkande 2010/11:UU12 Europarådet

Report 2010/11:UU12

Council of Europe

Utrikesutskottets betänkande
2010/11:UU12
Foreign Affairs Committee Report
2010/11:UU12

Europarådet

The Council of Europe

Sammanfattning

Summary

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2010/11:54 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010 och redogörelse till riksdagen 2010/11:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling. I betänkandet behandlas vidare en motion som väckts med anledning av skrivelsen samt två motionsyrkanden från allmänna motionstiden hösten 2010.

In this report, the Committee deals with the Government's letter 2010/11:54 Review of operations within the Council of Europe Committee of Ministers, etc. for the year 2009 and first half of 2010 and to the report to Parliament in 2010/11:ER1 from Sweden's delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. The report also deals with a motion brought in the light of the letter as well as two motions from the general motion period in autumn 2010.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna och att motionerna avstyrks.

The Committee proposes that Parliament adds the letter and the statement to the documents and motions to reject.

I betänkandet finns 7 reservationer och 1 särskilt yttrande.

The report contains 7 reservations and 1 separate opinion.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut
The Committee's proposal for a parliamentary resolution

1. En årlig skrivelse om Europarådets verksamhet

1. An annual letter on Council of Europe's activities

2. Oppositionen i Vitryssland

2. Opposition in Belarus

3. Rysslands åtaganden

3. Russia's commitments

4. Konvention mot människohandel

4. Convention against trafficking in human beings

5.Samarbete mot barnsexturism

5. Cooperation against child sex tourism

6. Resolution om abort

6. Resolution on abortion

Riksdagen avslår motion 2010/11:U298 yrkande 13.

Parliament rejects motion 2010/11:U298 claim 13.

Reservation 6 (V)

Reservation 6 (V)

Reservation 7 (SD) - motiveringen

Reservation 7 (SD) - explanatory memorandum

7. Regeringens skrivelse 2010/11:54 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010

7. The Government's letter 2010/11: 54 review of operations within the Council of Europe Committee of Ministers, etc. for the year 2009 and first half of 2010

Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:54 till handlingarna.

Parliament adds letter 2010/11: 54 to the documents.

8.Redogörelse till riksdagen 2010/11:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

8. Presentation to the Riksdag in 2010/11: ER1 from Sweden's delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Riksdagen lägger redogörelse 2010/11:ER1 till handlingarna.

Parliament adds statement 2010/11:ER1 to the file.

Stockholm den 3 maj 2011 Stockholm the 3 may 2011

På utrikesutskottets vägnar

On behalf of the Foreign Affairs Committee

Karin Enström Karin Enström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet:

The following members have participated in the decision:

Karin Enström (M), Christian Holm (M), Johansson (M), Marietta de Pourbaix-Lundin (M), Urban Ahlin (S), Carina Hägg (S), Mats Carin Runeson (S), Olle Thorell (S), Kenneth G Forslund (S), Kerstin Lundgren (C), Christer Winbäck (FP),Fredrik Malm (FP), Bodil Ceballos (MP), Julia Kronlid (SD), Hans Linde (V), och Robert Halef (KD).

4M, 5S, 1C, 2FP, 1MP, 1SD, 1V, 1KD

Motionerna é

The motions

I kommittémotion 2010/11:U298 yrkande 13 framhåller Vänsterpartiet att Europarådet i oktober 2010 beslutade om en resolution som innebär att anställda inom vården ska kunna välja att inte utföra aborter. även hela sjukhus ska kunna neka att utföra abortverksamhet. Motionärerna poängterar att Europarådets resolution är ett stort bakslag för europeiska kvinnor. Sverige måste nu aktivt arbeta för att upphäva resolutionen.

In the Committee motion 2010/11:U298 point 13 the Left Party emphasizes that in October 2010, the European Council decided on a resolution which means that employees in the health sector will be able to choose not to perform abortions. Even entire hospitals may to refuse to provide abortion services. The motion emphasizes that the European Council resolution is a major setback for European women. Sweden must now work actively to rescind the resolution.

Utskottets överväganden

The Committee's considerations

Motionsvis uppmärksammas Europarådets parlamentariska församlings Resolution 1763 (2010), antagen den 7 oktober 2010, som bl.a. innebär att anställda inom vården ska kunna välja att inte utföra aborter. Utskottet har tidigare tagit ställning till frågan om abort, t.ex. i betänkande 2009/10:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Utskottet står fast vid sitt tidigare konstaterande att Sverige stöder insatser som syftar till att göra aborter fria, säkra och lagliga för alla kvinnor. Sverige är ett av de länder som är ledande i det internationella arbetet när det gäller att lyfta fram frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sveriges internationella SRHR-politik ligger fast. Utskottet noterar även att abortfrågan inte omfattas av EU:s fördrag. Utskottet förhåller sig kritiskt till innehållet i Resolution 1763 (2010) och anser att delegationen bör verka för att åstadkomma en förändring av denna resolution.

The motion is addressed to the Council of Europe Parliamentary Assembly Resolution 1763 (2010), adopted on 7 October 2010, which means that employees in the health sector should be able to choose not to perform abortions. The Committee has previously taken a position on the issue of abortion, for example, in report 2009/10: UU15 human rights in Swedish foreign policy. The Committee maintains its previous finding that Sweden supports efforts aimed at making abortion free, safe and legal for all women. Sweden is one of the countries that are leaders in international efforts to highlight the issues of sexual and reproductive health and rights (SRHR). Sweden's international SRHR policy remains unchanged. The Committee also notes that the abortion issue is not covered by the EU Treaty. The Committee is critical of the content of Resolution 1763 (2010) and considers that the delegation should work to bring about a change in the nature of this resolution.

Reservationer

Reservations

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet. The Committee's proposal for parliamentary decisiona and positions has prompted the following reservations. The titles indicate the item in the Committee's proposal for a Parliamentary decision as discussed in the section.

6.Resolution om abort, punkt 6 (V)
av Hans Linde (V).

6. Resolution on abortion, point 6 (V)by Hans Linde (V).

Förslag till riksdagsbeslut
Proposal for a Riksdag decision
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse: I believe that the proposal for a Parliamentary decision under paragraph 6 should read as follows:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:U298 yrkande 13. Parliament declares to the Government their opinion as stated in the reservation. Thus, Parliament approves motion 2010/11: U298 request 13.
Ställningstagande
Position Statement

I oktober 2010 valde Europarådet att på ett skrämmande sätt försvaga kvinnors rätt till sin egen kropp ytterligare. Europarådet beslutade då om en resolution som innebär att anställda inom vården ska kunna välja att inte utföra aborter. även hela sjukhus ska kunna neka att utföra abortverksamhet.

In October 2010 the Council of Europe chose in a horrifying way to weaken women's rights to their own bodies further. The Council of Europe passed a resolution that means that employees in the health sector should be able to choose not to perform abortions. Even whole hospitals may refuse to perform abortion operations.

Kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion är en grundläggande mänsklig rättighet. Att begränsa möjligheten till abort på det sätt som resolutionen föreslår skulle innebära direkta brott mot kvinnors mänskliga rättigheter.

Women's right to control their own bodies, sexuality and reproduction is a fundamental human right. To limit the possibility of abortion, as the resolution proposes, would mean direct violations of women's human rights.

Europarådets resolution är inte juridiskt bindande men måste betraktas som ett stort bakslag för europeiska kvinnor och visar tyvärr på de konservativa vindar som nu blåser genom Europa. Alltför få länder och regeringar är beredda att stå upp och försvara kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Om Sverige tystnar är risken tyvärr stor att inga andra länder kommer att försvara dessa grundläggande mänskliga rättigheter. Vi hade önskat att Sverige tydligt tog avstånd från resolutionen och aktivt arbetade för att den upphävs. The European Council resolution is not legally binding but must be seen as a major setback for the European women and unfortunately shows conservative winds blowing through Europe. Too few countries and Governments are prepared to stand up and defend women's sexual and reproductive rights. If Sweden remains silent, the risk is unfortunately very great that no other countries are going to defend these fundamental human rights. We had hoped that Sweden would clearly dissociate itself from the resolution and actively work for the repeal.

7. Resolution om abort, punkt 6 - motiveringen (SD)
av Julia Kronlid (SD).

7. Resolution concerning abortion, point 6 and explanatory memorandum (SD) by Julia Kronlid (SD).

Ställningstagande
Position statement

Med anledning av motion 2010/11:U298 av Hans Linde m.fl. (V) har Europarådets resolution 1763 (2010) om samvetsfrihet uppmärksammats i utskottets betänkande. I motionen yrkar Hans Linde m.fl. (V) att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphäva Europarådets resolution om samvetsfrihet.

Following motion 2010/11: U298 by Hans Linde (V), the European Council Resolution 1763 (2010) on freedom of conscience has been noted in the Committee's report. In his motion Linde (V) would have Parliament declare to the Government, as stated in the motion, that the European Council resolution on freedom of conscience should be abrogated.

Resolution 1763 (2010) handlar om att ingen person, inget sjukhus och ingen institution ska tvingas att utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Vidare säger resolutionen att ingen ska diskrimineras om man vägrar medverka till något av detta. Resolutionen slår också fast att samtidigt som medlemsstaterna ska upprätthålla respekt för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska man också försäkra tillgång till vård och hälsa. Resolution 1763 (2010) is that no person, no hospitals and no institution should be forced to perform or contribute to abortion, euthanasia, or any act that may cause the death of a human embryo or foetus. Furthermore, the resolution says that no one shall be discriminated against if they refuse to participate in any of these procedures. The resolution states that while Member States must maintain respect for freedom of thought, conscience and religion, they must also ensure access to health care and treatment.
Sverigedemokraterna ställer sig bakom utskottets förslag att avslå motionen men vi kan inte ställa oss bakom utskottets överväganden och motiv till att avslå motionen. Swedish Democrats endorse the Committee's proposal to reject [Hans Linde's] motion but we cannot support the Committee's considerations and motives for dismissing the motion.
I utskottets överväganden står man fast vid tidigare ställningstaganden i exempelvis betänkande 2009/10:UU15 att Sverige ska stödja internationella insatser som syftar till att göra aborter fria, säkra och lagliga för alla kvinnor. I utskottets överväganden står det även att "utskottet förhåller sig kritiskt till innehållet i Resolution 1763 (2010) och anser att delegationen bör verka för att åstadkomma en förändring av denna resolution, vilken antogs vid en tidpunkt då den svenska delegationen inte kunde närvara." In the Committee's considerations are being fixed at previous positions, such as report 2009/10: UU15 that Sweden should support the international efforts aimed at making abortion free, safe and legal for all women. In the Committee's deliberations, it says that "the Committee is critical of the content of Resolution 1763 (2010) and considers that the delegation should work to bring about a change in the nature of this resolution, which was adopted at a time when the Swedish delegation was unable to attend."
Utifrån dessa ovanstående överväganden anser utskottet att motion 2010/11:U298 yrkande 13 kan avstyrkas. Based on the above considerations the Committee can disagree with 2010/11: U298 claim 13.
Sverigedemokraternas motiv till att motionen ska avstyrkas är tvärtom att vi ställer oss positiva till Europarådets Resolution 1763 (2010) om samvetsfrihet, och vi kan inte ställa oss bakom att delegationen ska verka för att åstadkomma en förändring av resolutionen. Sverigedemokraterna vill i stället poängtera vikten av att respektera artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna där det står att "var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet." To the contrary, Swedish Democrats justification for the motion to reject is that we are in favour of the European Council Resolution 1763 (2010) on freedom of conscience, and we cannot support that the delegation should act to bring about a change in the resolution. Swedis Democrats want instead to stress the importance of respecting article 18 of the Universal Declaration of human rights, which States that "everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion."
Sverigedemokraternas allmänna hållning är också att ha respekt för andra länders självbestämmande, och vi vill verka för en värld med fristående demokratiska stater. Swedish Democrats general thinking is also to have respect for other countries ' sovereignty, and we want to strive for a world of independent democratic States.
Vi menar att abortfrågan är av sådan komplex art att vi bör respektera att andra länder kan ha en annan syn på abort än vad som är gällande i svensk lagstiftning. Vi anser att man bör vara vaksam på att man inte kliver över gränsen från att arbeta för internationella mänskliga rättigheter till att ställa orimliga krav på enskilda länders politiska inriktningar. Vi tror i stället på att stärka demokratin samt åsikts- och yttrandefriheten i mottagarländerna. Vi ställer oss bakom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna men ställer oss kritiska till att använda biståndspengar för att utöva politiska påtryckningar på andra länders abortpolitik. We think that the abortion issue is of such a complex nature that we should respect that other countries may have a different view on abortion than that found in Swedish legislation. We believe that we should be careful not to cross the line from working for international human rights to making unreasonable demands on individual countries ' policies. We believe instead in strengthening democracy and freedom of opinion and expression in the recipient countries. We support the Universal Declaration of human rights but are critical of using development assistance money to apply political pressure on other countries' abortion policies.