Protection of Conscience Project
Protection of Conscience Project
www.consciencelaws.org
Service, not Servitude

Service, not Servitude

Re: Belgium: mandatory referral for euthanasia


The Belgian Act on Euthanasia - Conscience Clause (2002)

Engels  |  Nederlands


ORIGINAL

TRANSLATION

 HOOFDSTUK VI. — Bijzondere bepalingen

Chapter VI: Special Provisions

Art. 14
Art. 14

Het verzoek en de wilsverklaring bedoeld in de artikelen 3 en 4 van deze wet hebben geen dwingende waarde.

The request and advance directive referred to in Sections 3 and 4 of this Act are not compulsory in nature.

Geen arts kan worden gedwongen euthanasie toe te passen.

No physician may be compelled to perform euthanasia.

Geen andere persoon kan worden gedwongen mee te werken aan het toepassen van euthanasie.

No other person may be compelled to assist in performing euthanasia.

Weigert de geraadpleegde arts euthanasie toe te passen, dan moet hij dit de patie¨nt of de eventuele vertrouwenspersoon tijdig laten weten waarbij hij de redenen van zijn weigering toelicht. Berust zijn weigering op een medische grond dan wordt die in het medisch dossier van de patie¨nt opgetekend.

Should the physician consulted refuse to perform euthanasia, then he/she must inform the patient and the persons taken in confidence, if any, of this fact in a timely manner, and explain his/her reasons for such refusal. If the refusal is based on medical reasons, then these reasons are noted in the patient's medical record.

De arts die weigert in te gaan op een euthanasieverzoek moet, op verzoek van de patie¨nt of de vertrouwenspersoon, het medisch dossier van de patie¨nt meedelen aan de arts die is aangewezen door de patie¨nt of de vertrouwenspersoon.

At the request of the patient or the person taken in confidence, the physician who refuses to perform euthanasia must communicate the patient's medical record to the physician designated by the patient or person taken in confidence.